loading
 1. Yapı Ruhsatı Talebi
 2. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 3. İmar Durum / Çap Belgesi
 4. Revizyon, İlave, Mevzii İmar Planı ve İmar Değişikliği Talepleri
 5. İhdas - İfraz - Tevhid İşlemleri
 6. Yola Terk İşlemleri
 7. Vatandaşlara Yapılan 18. Madde Uygulama Talebi
 8. Numarataj İşleri
 9. Kuşat Ruhsat İşleri
 10. Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı
 11. Nikah İşlemleri
 12. Kurum İçi ve Dışı Alınan Dilekçelerin Kayıt Bildirimleri
 13. Resmi Evrak Kaydı
 14. Encümen İşleri
 15. Meclis İşleri
 16. 4982 Sayılı bilgi Edinme Hakkı
 17. İnsan Hakları
 18. BİMER
 19. Vatandaşların İstek ve Şikayetleri
 20. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ( Vatandaş Taleplerinde )
 21. Şehir Suyu Aboneliği ( Mesken ve İşyeri İçin )
 22. Şehir Suyu Aboneliği ( İnşaat ve Şantiye İçin )
 23. Şehir Suyu Abone Devir İşlemleri
 24. Su Sayaç Değiştirme İşlemleri
 25. Şehir Suyu Tahakkuk ve Tahsilatı
 26. Emlak / ÇTV Kaydı
 27. İlan Hizmetleri
 28. Satış Kira ve İhaleleri

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

1-Yapı Ruhsatı Talebi?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. İnşaat Ruhsat Dilekçesi (Dilekçe üzerinde; talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir).
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Adres Beyanı (Kasaba dışında ikamet edenler için Nüfus Müd.den),
 4. Tapu kayıtlarına göre maliklerin imzalı dilekçesi; vekaletname olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
 5. Tapu veya tapu kaydı,
 6. Emlak ve ÇTV Kaydı (Belediyeden),
 7. Varsa Cins Değişikliği Yazısı,
 8. İmar Durum Belgesi (Kadastro çakışık olarak),
 9. Mimari Projesi (Tip İmar Yönetmeliğine göre)
 10. Statik Projesi (Tip İmar Yönetmeliğine göre)
 11. Elektrik Tesisat Projesi (Tip İmar Yönetmeliğine göre),
 12. Yol Kotu Tutanağı (Belediye Fen İşlerinden)
 13. Kadastro Aplikasyon Krokisi
 14. Plankote,
 15. Numarataj Krokisi (Belediye Numarataj Bürosundan)
 16. Fenni Mesullerin Odalarına İlişik Belgesi ,
 17. Yapı Müteahhit/Taşaron/Şantiye Şefi Adres ve Kimlik Bilgileri,
 18. Sığınak Raporu (Gerektiğinde)
 19. Harç ve Ücret Makbuzu

30 GÜN

 

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. İskan Dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Yapı Ruhsatı,
 4. Borcu Olmadığına Dair İlişiksizlik Belgesi (SGK -Sigorta İl Müdürlüğünden )
 5. İnşaatla İlgili Vergi Dairesinden İlişiksizlik Belgesi (Yazısı Belediye'den alınacak )
 6. Sıhhi Rapor (Karanlıkdere Sağlık Kurumundan)
 7. İnşaata Ait Şehir Suyu Borcu Olmadığına Dair Yazı,
 8. Harç ve Ücretler

15 GÜN

 

3-İmar Durum / Çap Belgesi?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Tapu veya tapu kaydı,
 4. Koordinatlı Aplikasyon Krokisi,
 5. Harç ve Ücret Makbuzu

2 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Revizyon, İlave, Mevzii İmar Planı ve İmar Değişikliği Talepleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi (Parsel maliklerinin ve varsa intifa hakkı sahiplerinin tamamı veya vekili, veya tüzel kişi ise yetkili temsilcisi noter tasdikli)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Vekil başvuruyorsa noter tasdikli vekaletname (Tüm maliklere ait),
 4. Adres Beyanı (Kasaba dışında ikamet edenler için Nüfus Müd.den),
 5. Tapu veya tapu kaydı,
 6. Değişikliği İstenilen Tadilat Planları,
 7. Şehir Plancısı tarafından hazırlanmış Plan/Değişiklik önerisi ve açıklama raporu.
 8. Plan değişikliği önerisinin niteliğine göre gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri.
 9. Jeolojik açıdan sınırlama getirilmiş alanlarda veya gerektiğinde, ilgili kurumlarca onaylı Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik etüt raporu olması gerekmektedir.
 10. Çap ve İmar durumu.
 11. Harç ve Ücret Makbuzu

1 AY

 

5-İhdas - İfraz - Tevhid İşlemleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Adres Beyanı
 4. Tapu veya tapu kaydı,
 5. İmar Durum Belgesi (Kadastro çakışık olarak),
 6. Teknik Dosya (Serbest Harita Mühendisi'nce Yasa Ve Yönetmeliklere Uygun Hazırlanacak Konu İle İlgili İşlemli Dosyası),
 7. Harç ve Ücret Makbuzu

15 GÜN

 

 

 

 

 

6-Yola Terk İşlemleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Adres Beyanı,
 4. Tapu veya tapu kaydı,
 5. Emlak ve ÇTV Kaydı (Belediyeden),
 6. İmar Durum Belgesi (Kadastro çakışık olarak),
 7. Teknik Dosya (Serbest Harita Mühendisi'nce Yasa Ve Yönetmeliklere Uygun Hazırlanacak Konu İle İlgili İşlemli Dosyası),

15 GÜN

 

7-Vatandaşlara Yapılan 18. Madde Uygulama Talebi?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Adres Beyanı
 3. Tapu veya tapu kaydı,
 4. İmar Durum Belgesi (Kadastro çakışık olarak),
 5. Teknik Dosya (Serbest Harita Mühendisi'nce Yasa Ve Yönetmeliklere Uygun Hazırlanacak Konu İle İlgili İşlemli Dosyası),
 6. Harç ve Ücret Makbuzu

45 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine  başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Fen  İşleri Müdürlüğü                 İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim: Saniye KARABOĞAZ                                     İsim: Mehmet KILIÇ

Unvan:Mimar                                                            Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN          Adres: Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 20 02                                                  Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                               Faks: 0416 441 25 41

E-Posta:saniyeoral@hotmail.com                             E-Posta :baskan@tut.bel.tr

 

 

ZABITA MEMURLUĞU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

8-Numarataj İşleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Talep Dilekçesi
 2. Tapu veya tapu kaydı,

1 GÜN

 

9-Kuşat Ruhsat İşleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Ruhsat Başvuru / Beyan Formu,( Belediye'den)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Adres Beyanı,
 4. Araştırma Formu/Dizi Pusulası (Belediye'den)
 5. Emlak ve ÇTV Kaydı (Belediye'den),
 6. Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
 7. 2 Adet Fotoğraf,
 8. Ustalık Belgesi (Ustalık Gereken Kişiler için)
 9. Kiracı ise; Kira Kontratı,
 10. Mesafe Krokisi (kahvehane, oyun salonları vb. işyerleri için)
 11. Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
 12. Sosyal Güvenlik Kurum Kaydı (Bağ-Kur veya SSK'dan)
 13. Adli Sicil Kaydı
 14. Tüzel Kişi ise;Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
 15. Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
 16. Tapu veya tapu kaydı,
 17. Yapı Kullanma izin Belgesi
 18. Fenni Rapor ve Harcı (Belediye'den)
 19. Sağlık Raporu (Resmi Sağlık Kurumlarından)
 20. Umuma Açık Eğlence Yerleri için; (Yetkili kolluk kuvvetinin uygun görüş yazısı)
 21. İtfaiye Raporu,
 22. Harç ve Ücret Makbuzu

30 GÜN

 

 

 

10-Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Ruhsat Başvuru / Beyan Formu,( Belediye'den)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Adres Beyanı
 4. Emlak ve ÇTV Kaydı (Belediye'den),
 5. İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Fotokopisi,

1 SAAT

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine  başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Zabıta Memurluğu                     İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim:Ali YILMAZ                                                    İsim:Mehmet KILIÇ

Unvan: Zabıta Memuru                                            Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN         Adres: Ayniye Mah.NO:23  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 20 02                                                 Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                              Faks: 0416 441 25 41

E-Posta:  aliyilmaz_02@hotmail.com                      E-Posta: baskan@tut.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

11-Nikah İşlemleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Nüfus Cüzdanları (Fotoğraflı )
 2. Adres Beyanı (Belediye veya Nüfus Müdürlüğünden)
 3. Evlenme Beyannamesi (Belediyemizden alınacak),
 4. Sağlık Raporu (daha önceden Belediyemiz Evlendirme Memuruna müracaat edilerek sağlık birimlerinden almak.
 5. Fotoğraf (Erkek ve kadın 5'er adet vesikalık)
 6. Varsa Mal Rejimi Başvurusu (Noterden)

1 SAAT

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine  başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Evlendirme Memurluğu              İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim:Mehmet GÜÇTEKİN                                        İsim: Mehmet KILIÇ

Unvan:Evlendirme Memuru                                      Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN          Adres: Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 20 02                                                   Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                                Faks: 0416 441 25 41

E-Posta:yaziisleri@tut.bel.tr                                      E-Posta: baskani@tut.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

12-Kurum İçi ve Dışı Alınan Dilekçelerin Kayıt Bildirimleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Yazışma kurallarına uygun olarak yazılmış dilekçe
 2. Şikayet ve istek dilekçeleri ile ilgili olarak sahibine en geç olarak bilgi verilmesi.
1.      5 DAKİKA 2.      15 GÜN
 

13-Resmi Evrak Kaydı?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydı ve ilgili birime sevki
 2. Belediyemizden çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların kaydedilmesi

10 DAKİKA

 

14-Encümen İşleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Çeşitli birimlerce gönderilen yazıların encümene havalesi,
 2. Belediye encümeni tarafından alınan kararların yazılması ve ilgili birimlere dağıtılması

1.      5 DAKİKA

2.      1 GÜN

 

 

 

 

 

15-Meclis İşleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Belediye Meclis toplantısının gündeminin hazırlanarak, meclis üyelerine imza karşılığı tebliği, toplantı gününün halkımıza ilanı
 2. Belediye Meclisince alınan kararların yazımı, toplantı tutanağının yazımı, onay gerektiren kararların Kaymakamlık Makamına gönderilmesi.

1.      1 GÜN

2.      7 GÜN

 

İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim:Mehmet GÜÇTEKİN                                         İsim:Mehmet KILIÇ

Unvan:Ekonomist                                                       Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Adres: Ayniye Mah.NO:23  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 20 02                                                    Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                                 Faks: 0416 441 25 41

E-Posta: yaziisleri@tut.bel.tr                                      E-Posta : baskani@tut.bel.tr

 

 

16-4982 Sayılı bilgi Edinme Hakkı?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Formu (Belediye'den)

15 GÜN

 

İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim:Mehmet GÜÇTEKİN                                         İsim:Mehmet KILIÇ

Unvan: Ekonomist                                                     Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN           Adres: Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 20 02                                                   Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                                Faks: 0416 441 25 41

E-Posta:yaziisleri@tut.bel.tr                                       E-Posta: baskan@tut.bel.tr

 

 

 

 

17-İnsan Hakları?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Formu (Belediye'den)

15 GÜN

 

İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim:Mehmet GÜÇTEKİN                                         İsim:Mehmet KILIÇ

Unvan: Ekonomist                                                      Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Adres: Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 20 02                                                    Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                                  Faks: 0416 441 25 41

E-Posta:yaziisleri@tut.bel.tr                                         E-Posta: baskan@tut.bel.tr

 

18-CİMER?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi (www.basbakanlik.gov.tr/bimer adresinden ulaşılabilir.)

15 GÜN

 

İlk Müracaat Yeri :Mali Hizmetler Müdürlüğü          İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim:Rustem ERGEN                                                  İsim: Mehmet KILIÇ

Unvan:Mali Hiz.Müd.V.                       .                     Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Adres: Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 20 02                                                    Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                                 Faks: 0416 441 25 41

E-Posta:rustem@tut.bel.tr                                           E-Posta: baskan@tut.bel.tr

 

 

19-Vatandaşların İstek ve Şikayetleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Dilekçe,

1 GÜN

 

20-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ( Vatandaş Taleplerinde )?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Dilekçe,

1 GÜN

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine  başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Yazı İşleri Müdürlüğü                 İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim:Mehmet GÜÇTEKİN                                         İsim: Mehmet KILIÇ

Unvan: Ekonomist                                                     Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN           Adres: Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 20 02                                                   Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                                Faks: 0416 441 25 41

E-Posta:yaziisleri@tut.bel.tr                                      E-Posta: baskan@tut.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHSİLAT MEMURLUĞU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

21-Şehir Suyu Aboneliği ( Mesken ve İşyeri İçin )?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi (Matbu olarak Su Abone Servisinden temin edilir)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Adres Beyanı (Kasaba dışında ikamet edenler için Nüfus Müd.den),
 4. Tapu veya tapu kaydı,
 5. Yapı Kullanma İzin Belgesi,
 6. Emlak ve ÇTV Kaydı (Belediye'den),
 7. Sayacın Marka ve Çember No'su
 8. Deprem Sigorta Poliçesi,
 9. Kiracı ise Kira Kontratosu,
 10. Harç ve Ücret Makbuzu,

1 SAAT

 

22-Şehir Suyu Aboneliği ( İnşaat ve Şantiye İçin )?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi (Matbu olarak Su Abone Servisinden temin edilir)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Adres Beyanı (Kasaba dışında ikamet edenler için Nüfus Müd.den),
 4. Emlak ve ÇTV Kaydı (Belediye'den),
 5. Sayacın Marka ve Çember No'su
 6. Tapu veya tapu kaydı,
 7. Yapı Ruhsatı,
 8. Harç ve Ücret Makbuzu,

1 SAAT

 

 

23-Şehir Suyu Abone Devir İşlemleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi (Matbu olarak Su Abone Servisinden temin edilir)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Adres Beyanı (Kasaba dışında ikamet edenler için Nüfus Müd.den),
 4. Tapu veya tapu kaydı,
 5. Kiracı ise Kira Kontratosu,
 6. Borcu Yoktur Yazısı,
 7. Harç ve Ücret Makbuzu,

1 SAAT

 

24-Su Sayaç Değiştirme İşlemleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Başvuru Dilekçesi (Matbu olarak Su Abone Servisinden temin edilir)
 2. Sayacın Marka ve Çember No'su

30 DAKİKA

 

 

 

 

 

 

 

 

25-Şehir Suyu Tahakkuk ve Tahsilatı?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Abone Numarası
 2. Sayacın Endeks Bilgileri
 3. Su Bildirisi
 4. Yeni Sayaç Bilgileri
 5. Ücret Makbuzu,

5 DAKİKA

 

26-Emlak / ÇTV Kaydı?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Şahıs Tarafından Düzenlenen Beyanname/Bildirim (Belediye'den)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Adres Beyanı (Kasaba dışında ikamet edenler için Nüfus Müd.den),
 4. Bildirim Yapılan Yerin Tapu Sureti

10 DAKİKA

 

27-İlan Hizmetleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Talep Dilekçesi
 2. İlan Metni

1 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine  başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Tahsilat Memurluğu                   İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim:Özgül DONTAŞ                                                İsim:Mehmet KILIÇ

Unvan: Şirket Büro Elamanı                                     Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN          Adres: Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 25 39                                                  Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                               Faks: 0416 441 25 41

E-Posta:                                                                     E-Posta: baskan@tut.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

28-Satış Kira ve İhaleleri?

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Adres Beyanı (Kasaba dışında ikamet edenler için Nüfus Müd.den),
 3. İhalesine Girilecek İşin Geçici Teminatını Yatırma Belgesi,
 4. Vekaletname (Vekaleten Katılacaklarda),
 5. Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü (Şirket Adına Katılacaklarda),
 6. Borcu Yoktur Yazısı,
 7. Harç ve Ücret Makbuzu,

15 DAKİKA

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine  başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Mali Hizmetler Müdürlüğü           İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim:Rüstem ERGEN                                                   İsim: Mehmet KILIÇ

Unvan:Mali Hizm.Müdür V.    .                                  Unvan: Belediye Başkanı

Adres:Ayniye Mah.No:19  Tut/ADIYAMAN             Adres: Ayniye Mah.NO:23  Tut/ADIYAMAN            Tel: 0416 441 20 02                                                     Tel:0416 441 20 02

Faks:  0416 441 25 41                                                  Faks: 0416 441 25 41

E-Posta:rustem@tut.bel.tr                                            E-Posta: baskan@tut.bel.tr